OULM | Novinky

Jedálny lístok

Deň Druh jedla Názov jedla
Pondelok

23.1.2017

Raňajky Pečivo tukové,maslo, čaj ovocný so sirupom
Desiata Chlieb, paštéta, čaj čierny s citrónom
Obed – polievka Polievka zelerová, chlieb
Obed – hlavné jedlo Bravčové rezne prekladané, zemiaky, kapustový šalát
Olovrant Jogurt ovocný
Večera Závin kysnutý s makovou plnkou, mlieko

Utorok

24.1.2017

Raňajky Chlieb, maslo, vajce,  čaj ovocný so sirupom
Desiata Chlieb, nátierka z tuniaka, čaj čierny s citrónom
Obed – polievka Polievka z kyslej kapusty s mäsom a zemiakmi, chlieb
Obed – hlavné jedlo Buchty na pare s lekvárom, mlieko, mandarínka
Olovrant Pečivo 1 ks
Večera Prívarok fazuľkový so zemiakmi, kuracie na paprike, chlieb

Streda

25.1.2017

Raňajky Chlieb, nátierka budapeštianska, čaj čierny
Desiata sladké pečivo 1 ks
Obed – polievka Polievka karfiolová so syrovou lievankou
Obed – hlavné jedlo Kuracie prsia na ihle, ryža dusená, šalát rajčiakový, pomaranč
Olovrant  Detská výživa
Večera  Lasane s cuketou, čaj

Štvrtok

26.1.2017

Raňajky Závin, mlieko ochutené
Desiata Chlieb, suchá saláma
Obed – polievka Polievka drožďová so syrom tofu
Obed – hlavné jedlo Plavnická roláda, zemiaková kaša,  šalát  z čínskej kapusty s pomarančom, čaj čierny s citrónom, jablko
Olovrant  croisant
Večera  Kontrabas, šalát z hlávkovej kapusty s jablkami

Piatok

27.1.2017

Raňajky Pečivo z celozrnnej múky, nátierka z bravčového mäsa,  čaj ovocný so sirupom
Desiata Chlieb, nátierka drožďová, čaj ovocný so sirupom
Obed – polievka Polievka z miešaných strukovín mliečna
Obed – hlavné jedlo Granadiersky pochod s údenou slaninou,kyslá uhorka, čaj ovocný  , jablko
Olovrant
Večera

Zobraziť viac

Verejné obstarávanie – Výzvy na predkladanie ponúk

Archív výziev:

Zobraziť viac

Prázdniny

Jesenné prázdniny

28.10.2016 -31.10.2016

Jarné prázdniny

27.2.2017 – 3.3.2017

Termín letných prázdnin

3.7.2017 – 31-8.2017

Začiatok vyučovania po prázdninách:

4.9.2017

Zobraziť viac

Informácie o projekte ESF 2014-2015

Rokom 2009 začala naša škola čerpať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) prostredníctvom národnej agentúry ASFEU na náš prvý projekt, ktorý bol ukončený v novembri 2013.

Vo februári 2014 sme začali čerpať z ESF prostredníctvom národnej agentúry ASFEU znova pri realizácií druhého projektu.

Operačný program OP Vzdelávanie
Trvanie projektu 01/2014 – 06/2015
Prijímateľ Odborné učilište, Janka Alexyho 1942, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov projektu Aj naša práca prináša hodnoty pre spoločnosť
Kód ITMS projektu 26110130684
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Kód výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Spolufinancovanie fondom Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR
Číslo zmluvy o poskytnutí NFP
150/2014/1.1/OPV

Východisková situácia

Odborné učilište v Liptovskom Mikuláši je určené pre žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami. Súčasťou OU je praktická škola pre žiakov s ťažšími stupňami mentálneho a telesného postihnutia a tiež školský internát. Žiaci sa u nás pripravujú na výkon robotníckeho povolania v 9 učebných odboroch.

Strategický cieľ projektu

Inovovať učebné materiály, didaktické prostriedky a vyškoliť pedagogických zamestnancov pre potreby premeny tradičnej školy na modernú, zároveň rozvíjať kľúčové kompetencie zdravotne znevýhodnených žiakov a uľahčiť im prístup k vzdelávaniu. Prispôsobením vzdelávacieho systému zdravotne znevýhodneným žiakom sa zvyšuje ich vzdelanostná úroveň a kvalifikácia. Podiel vzdelaných obyvateľov krajiny zlepšuje jej celkové makroekonomické výsledky a ukazovatele.  Výukový proces sa zefektívni pomocou zavedenia interaktívnej formy vyučovania do vzdelávacieho procesu. Ku kvalitnejšej výučbe prispejú aj pedagogickí zamestnanci vyškolení na špeciálnych školeniach k odboru opatrovateľská starostlivosť a informačno-komunikačné technológie.

Väzba na strategický cieľ projektu

Inovované  učebné materiály podporia a uľahčia získavanie vedomostí pre žiakov, zároveň budú prispôsobené potrebám zdravotne znevýhodnených žiakov, čím sa zvýši ich efektívnosť. Podobne ako zariadenie a vybavenie nových učební, kde si budú môcť svoje vedomosti overiť v praxi a rozvíjať tak svoje kompetencie.

Špecifické ciele

 1. Vytvoriť a inovovať učebné materiály odborného vzdelávania pre modernizáciu vyučovania v odboroch stavebná výroba – murárske práce, maliarske práce a oprava poľnohospodárskych strojov
 2. Inovovať odborné učebne praktického vyučovania pre odbory stavebná výroba, murárske práce a oprava poľnohospodárskych strojov
 3. Vyškoliť pedagogických zamestnancov pre realizáciu modernizovaného vyučovania

Väzba na príslušné ciele výzvy

Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce. Toto všetko má za následok zvyšovanie možností začleňovania zdravotne znevýhodnených osôb do spoločenského života.

Cieľová skupina

 1. Žiaci Odborného učilišťa v Lipt. Mikuláši uč. odborov murár, maliar a opravár poľnohosp. strojov
 2. Pedagogickí zamestnanci Odborného učilišťa v Lipt. Mikuláši

 

Spôsob realizácie projektu

1. Hlavnú činnosť v prvej aktivite tvorí tvorba učebných textov a materiálov pre predmety.    Pri vyučovaní sa bude využívať interaktívna forma vyučovania (videosekvencie, interaktívne cvičenia, exkurzie). Personálne bude aktivita zabezpečená internými aj externými zamestnancami. Tvorba učebných textov bude realizovaná pedagogickými zamestnancami školy, ktorí ich vytvoria tak, aby spĺňali naše špecifické požiadavky. Títo pedagogickí zamestnanci získajú počas projektu nové kompetencie vďaka školeniam   a budú tak schopní tvoriť ich tak, aby nimi čo najviac motivovali žiakov.  Externí experti ich následne spracujú do graficky pútavej podoby, čo ešte zvýši ich úžitkovú hodnotu.

2. Zabezpečenie praktického vyučovania v odbornej učebni – dielni. . Zámerom tejto aktivity je zariadiť a vybaviť učebne určené pre praktické vyučovanie.  Aktivita je zameraná na vytvorenie a vybavenie učebne praktického vyučovania, ktorá bude slúžiť pre odbory stavebná výroba, murárske práce a oprava poľnohospodárskych strojov.

3. Školenia pedagógov a ostatných odborných pedagogických pracovníkov. V rámci tejto aktivity budú realizované rôzne školenia určené pre vyučujúcich vo vybraných učebných odboroch . Školenia budú zabezpečené internými a externými zamestnancami a dodávateľským spôsobom.

Projekt bude realizovaný počas 18 mesiacov od januára 2014 do júna 2015.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne:

 • zvýšenie vzdelanostnej úrovne a rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov
 • uľahčenie prístupu cieľovej skupiny k vzdelávaciemu procesu,
 • zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce,
 • rozšírenie kvalifikačných predpokladov našich pedagogických zamestnancov,
 • zvýšenie kvality poskytnutého vzdelávania na škole,
 • vytvorenie 12 súborov nových učebných textov,
 • 11 nových interaktívnych cvičení a videosekvencií.

Projekt je dopytovo orientovaný.

Časový harmonogram aktivít OU LM v rámci projektu:

Časový harmonogram aktivity:

01/2014 – začatie realizácie

02/2014 – 04/2014 – realizácia verejného obstarávania zariadenia a služieb

05/2014 – 08/2014 – vybavenie učebne, spracovanie videí pracovných postupov

09/2014 – 06/2015 – vyučovanie v učebni počas jedného školského roka

06/2015 – ukončenie realizácie aktivity, vyhodnotenie úspešnosti

exkurzie budú realizované priebežne podľa samostatného harmonogramu konania výstav

Exkurzie, ktorých sa zúčastníme sú nasledovné:

 • Agrokomplex, Nitra,  2014,
 • Coneco, Racioenergia, Bratislava, apríl 2014
 • DomExpo, Nitra, apríl 2014, 2015
 • Dom a stavba, Košice, marec 2014
 • Moddom, Bratislava, október 2014
 • Aqa-Therm, Nitra, február 2014

Všetky navštívené miesta sú výstavy zamerané na produkty stavebného, murárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu, kde sa stretávajú podniky vyrábajúce stroje, zariadenia a materiály o ktorých sa naši žiaci učia.

Zobraziť viac